Rabbi Jake’s Sermons

Yom Kippur 5780/2019

Kol Nidrei 5780/2019

Rosh Hashanah 5780/2019

Erev Rosh Hashanah 5780/2019

Yom Kippur 5779/2018

Kol Nidre 5779/2018

Rosh Hashanah 5779/2018

Erev Rosh Hashanah 5779/2018